NA STRONIE
TEATRU TAŃCA V6

Teatr V6 to zespół wszechstronnych tancerzy, akrobatów, wokalistów
oraz doświadczonych twórców wywodzących się z różnych dziedzin sztuki.

Tym co wyróżnia V6 jest niezwykła pomysłowość i nowoczesność spektakli i ich unikalny charakter wzorowany na cirque noveau.

To jedyna taka rozrywka w Łodzi.
W teatrze odbywają się również występy innych teatrów, kabaretów
i różnych grup artystycznych z całej Polski.

Jednym z naszych głównych celów
i marzeń jest wniesienie jak największego dorobku w życie kulturalne Łodzi.

Najważniejsze są dla nas pasja i zaangażowanie, którymi zdobywamy serca naszych widzów. Dążymy do tego by „V6” było pierwszym skojarzeniem na słowa Teatr Łódź.

OPIEKA   MEDIALNA
Slideshow Image 8 Slideshow Image 11 Slideshow Image 15 Halo Łódź Halo Łódź Default TVP TVP Default Obiektywna Łódź Obiektywna Łódź Default
PARTNERZY
Slideshow Image 10 Slideshow Image 12 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 ms reklama-poligrafia ms reklama-poligrafia Default bauty bauty Default Zespół Szkó Rzemiosła w Łodzi Zespół Szkó Rzemiosła w Łodzi Default Kreatywna Łódź Kreatywna Łódź Default kultura online kultura online Default

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE TEATRU V6 W ŁODZI

§ 1. DEFINICJE

1. Teatr – Teatr V6 z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 74/76, 90-502, NIP: 7272793917,
REGON: 101853552.
2. Kasa – miejsce sprzedaży biletów w siedzibie Teatru.
3. Spektakl – wszystkie spektakle prezentowane na scenie Teatru V6.
4. Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu artystycznym.
5. Kupujący – osoba nabywająca bilet dla siebie lub dla osób trzecich.
6. Sprzedaż – sprzedaż biletów w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu online.
7. BOW – Biuro Obsługi Widzów w siedzibie Teatru V6.

§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym repertuarze bez podania przyczyny.

2. Widzowie zobowiązani są do wcześniejszego przybycia do Teatru. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię, aż do przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.
4. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania.
5. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r.
o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
6. Widzowie przychodzący na spektakle z dziećmi są zobowiązani do nadzoru nad zachowaniem dzieci,
w taki sposób, aby nie przeszkadzały one pozostałym widzom w odbiorze przedstawienia.
7. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru, jak również w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów.
8. DOKONANIE ZAKUPU BILETU OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ WIDZA POWYŻSZEGO REGULAMINU WE WSZYSTKICH JEGO ASPEKTACH.
9. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, uczniom i studentom z ważnymi legitymacjami, które należy okazać przy zakupie biletu. Brak ważnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek spowoduje konieczność dopłaty do ceny biletu normalnego.

§ 3. REZERWACJE

1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście w Biurze Obsługi Widzów, bądź mailowo (biuro@teatrv6.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 600 220 666. Rezerwacji telefonicznej i mailowej można dokonać jedynie podając pracownikowi Biura Obsługi Widza imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na otrzymywanie przez Teatr informacji o obsłudze rezerwacji i wszelkich ewentualnych zmianach repertuaru, godziny spektaklu itp.

2. Widz jest zobowiązany do przestrzegania uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana.
3. Rezerwacji biletów można dokonywać od wtorku do piątku w godzinach funkcjonowania BOW oraz kasy biletowej Teatru V6.
4. W dniu spektaklu istnieje możliwość zakupu biletów bezpośrednio w kasie Teatru V6.

§ 4. SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Kasa biletowa Teatru jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz na godzinę przed planowanym spektaklem.

2. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia BOW i kasy, po uprzednim umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Teatru.
3. Teatr honoruje następujące formy płatności za bilety:
- gotówką lub kartą płatniczą w kasie;
- przez system internetowej sprzedaży biletów.
4. Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży biletów.
5. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

§ 5. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej http://www.teatrv6.pl

2. Zakup w systemie internetowej sprzedaży biletów oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu rezerwacji i zakupu biletów.
3. Sprzedaż biletów w systemie online odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
- dokonanie rezerwacji i zamówienie online przez zakładkę kup bilet online;
- wypełnienie formularza i podanie wszystkich wymaganych w nim danych;
- uiszczenie zapłaty za zamówienie przez system płatności w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji;
- otrzymanie przez zamawiającego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres email;
W przypadku chęci otrzymania faktury VAT po dokonaniu płatności za bilety, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym BOW drogą elektroniczną (email: biuro@teatrv6.pl), podając wszystkie poprawne dane wraz z tytułem i godziną spektaklu, na który zakupiono bilety. Dane te są niezbędne do jej wystawienia.
4. Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Zakupienie biletu ulgowego w systemie online podlega weryfikacji przed wejściem na spektakl. W tym celu należy okazać stosowny dokument uprawniający do zniżki. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne.
7. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej dzień przed spektaklem. Na godzinę przed spektaklem bilety można kupić w kasie Teatru. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia;
- wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci internetowej;
- za bilety zagubione przez Kupującego;
- funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego;
- wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internetowej;
- indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji;
- przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internetowej;
9. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili lub prowadzenia sprzedaży na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Teatru bez konieczności podawania przyczyn.
10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
11. W celu wejścia na spektakl Kupujący/Widz winien posiadać bilet z możliwością odczytania wszystkich danych zawartych na bilecie.
12. Przy zakupie biletów płatności realizowane są przy pomocy przelewów elektronicznych.
13. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego.
14. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia na bilet przez Teatr.

§ 6. ZWROTY

1. Zwrotu biletów można dokonać bezpośrednio w kasie Teatru najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym datę spektaklu,
wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub biletu kupionego przez system sprzedaży internetowej.
2. Zwrotów należności za zakupione bilety dokonuje się gotówką lub poprzez zwrot na kartę płatniczą w kasie, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem BOW.
3. W przypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego systemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
4. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię teatru. Nie przysługują w takim przypadku zwrot ani wymiana biletu.
5. Bilety uszkodzone mogą podlegać wymianie, bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają
zwrotowi ani wymianie.
6. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) Kupującym, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 30 dni od planowanej daty imprezy lub w miarę posiadanych przez Teatr możliwości zamiana na inny termin lub spektakl.
7. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż określone w niniejszym paragrafie.
8. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować
będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu – cena widniejąca na bilecie w terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu. Aby otrzymać zwrot za zakupione bilety drogą elektroniczną należy nadesłać ebilet (w przypadku posiadania faktury kopię faktury) na adres Teatru, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres email: biuro@teatrv6.pl oraz dołączyć następujące informacje:
- imię i nazwisko Kupującego;
- numer transakcji lub adres email podany w zamówieniu w systemie sprzedaży;
- nr konta bankowego na który ma być dokonany zwrot.

§ 7. OCHRONA DANYCH W SYSTEMIE ONLINE

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Klienta online, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę obejmują:
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- imię i nazwisko Klienta;
- adres korespondencyjny Klienta;
5. Każdy Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
6. Dokonując zakupu online, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki, powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący. Ponadto Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Teatru informacji o charakterze promocyjno-reklamowym drogą elektroniczną po zaznaczeniu właściwej opcji w procesie zamawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów dostępny jest na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Widzów Teatru.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2016.
3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Widzem a Teatrem.
4. Bilety prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży biletów jest prawo polskie.
6. Ewentualne spory powstałe między widzem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Teatrem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Teatru, a w przypadku Klientów będących konsumentami właściwym będzie sąd wedle właściwości ogólnej.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz:
- przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176);
- Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271);
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
8. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.teatrv6.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Widzów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
9. Widz akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności na stronie Teatru. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Widzów.